Streda, 16. augusta

 

Meditácia na text - Deuteronómium 34, 1 - 12

 

Mojžiš vystúpil z moabských stepí na vrch Nebo, na končiar Fasgy oproti Jerichu.
Pán mu ukázal celý kraj Galaád až po Dan, celý Neftalim a krajinu Efraim i Manasses a celé územie Júdu až po západné more, Nageb a širokú rovinu od mesta paliem Jericha po Segor. A Pán mu povedal: „Toto je krajina, o ktorej som prisahal Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi: Dám ju tvojmu potomstvu. Videl si ju na vlastné oči, ale do nej nevkročíš.“
A Mojžiš, Pánov služobník, zomrel tam v moabskej krajine podľa Pánovho rozkazu. On ho pochoval v moabskej krajine v údolí oproti Betfegoru; a o jeho hrobe nevie nik podnes.
Mojžiš mal stodvadsať rokov, keď zomrel, ale jeho zrak nebol zakalený a jeho životná sila nebola vyčerpaná. Synovia Izraela ho tridsať dní oplakávali na moabskej stepi. Potom sa dni smútku a žiaľu za Mojžišom skončili.
Nunovho syna Jozueho naplnil duch múdrosti, lebo naň Mojžiš vložil svoje ruky; a synovia Izraela ho poslúchali a robili tak, ako Pán prikázal Mojžišovi.
A odvtedy už v Izraeli nepovstal taký prorok, ako bol Mojžiš, s ktorým sa Pán stýkal z tváre do tváre, so všetkými znameniami a zázrakmi, aké ho poslal robiť do egyptskej krajiny na faraónovi, na všetkých jeho sluhoch a na celej jeho krajine, so všetkou nesmiernou silou a veľkými zázrakmi, ktoré Mojžiš robil pred celým Izraelom.

 

Meditácia

"Mojžiš... zomrel, ale jeho zrak nebol zakalený" (Dt 34, 7).

Vieš, že Mojžiš mal podľa Svätého písma osemdesiat rokov, keď uvidel horiaci krík? To teda bolo neskoré povolanie! Bol už v pokročilom veku, keď sa začal jeho vzťah s Bohom, a aj napriek tomu dosiahol veľa. Vyviedol Izraelitov z Egypta, na púšti bol ich vodcom, sudcom a sprievodcom; bol najvýznamnejším "zákonodarcom" Izraelitov.
Teraz je tu Mojžiš, ktorý čaká na smrť. A ani po všetkých tých rokoch nemá "zakalený" zrak, ani neprestáva veriť. Skvelá charakteristika človeka, ktorý kráča s Pánom po celý život až do konca!
Mojžiš je vynikajúcim príkladom ovocia, aké prinášajú naši starší bratia a sestry. Je dôkazom toho, že nikdy nie je neskoro začať slúžiť Pánovi a že aj tí, čo mu slúžia v pokročilom veku, môžu nájsť vo svojej práci radosť a stať sa požehnaním pre Boží ľud.
Ak si aj ty jedným z nich, vedz, že máš toho nesmierne veľa, čo môžeš ponúknuť. Už len to, ako sa učíš dôverovať Pánovi, keď znášaš problémy svojho veku. Ako sa usiluješ odovzdávať vieru svojim deťom a vnúčatám. Uvedom si, čím všetkým prispievaš k životu vo farnosti. Mnohí z vás pomáhajú pri štúdiu Biblie alebo slúžia v hnutí pro-life, pomáhajú chudobným a trpiacim. Denne chodíte na svätú omšu, adorujete, modlíte sa ruženec. Svojou vernosťou pripomínate spolufarníkom Božiu vernosť.
Vo svete, ktorý oceňuje energiu a entuziazmus mladých, múdrosť starších Božích služobníkov je ľahko prehliadaná. Nedovoľ, aby sa to stalo!
Brat, sestra v Kristovi, ktorý si už starší, Boh ťa miluje a Cirkev ťa potrebuje. Uprostred Božieho ľudu máš vždy svoje významné miesto, ako ho mal aj Mojžiš.
Ak si mladší a stretneš staršieho spolufarníka, vypočuj si ho. Opýtaj sa ho, ako sa dostal k viere. Možno zistíš, ako veľa sa od neho môžeš naučiť. S "nezakaleným" zrakom toho ešte veľa vidí!

 

Ďakujem ti, Pane, za požehnanie, ktorým nás zahŕňaš prostredníctvom našich starších bratov a sestier.